شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد مهدی زاده خالسرایی رئیس شورا
2 ناصر صباغ نیا دبیر شورا
3 محمد باقری عضو شورا
4 مهدی اسرافیلی دیزجی عضو شورا
5 علی ولیقلی زاده عضو شورا
6 مازیار فهیمی فرزام عضو شورا
7 حمید حاتمی ملکی عضو شورا
8 سیامک علیپور عضو شورا
9 رسول معروفی آذر عضو شورا
10 ناصر صادق نژاد عضو شورا
11 آرین پتفت عضو شورا