شورای پژوهشی گروه علوم باغبانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم باغبانی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد باقر حسن پور اقدم عضو شورا
2 فرزاد رسولی مدیر گروه
3 فرهاد بهتاش عضو شورا
4 اصغر ابراهیم زاده عضو شورا
5 محمد علی اعظمی عضو شورا
6 علی بهمنی عضو شورا
7 حنیفه سید حاجی زاده عضو شورا
8 غلامرضا گوهری عضو شورا
9 سید مرتضی زاهدی عضو شورا
10 محمدرضا مرشدلو عضو شورا