شورای پژوهشی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 فریبرز شکاری عضو شورا
2 داود مهدوی صفا عضو شورا
3 عزت اله اسفندیاری عضو شورا
4 علیرضا پورمحمد عضو شورا
5 علی اصغر علیلو عضو شورا
6 محسن جان محمدی عضو شورا
7 ناصر صباغ نیا عضو شورا
8 امین عباسی مدیر گروه
9 حمید حاتمی ملکی عضو شورا
10 یوسف نصیری عضو شورا
11 شهریار دشتی عضو شورا
12 مجتبی نورآئین عضو شورا
13 عبدالله جوانمرد عضو شورا