شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ...

 نام عضوسمت در شورا
1 هومان مرادپور عضو شورا
2 اکبر جهان عضو شورا
3 پانته آ داودی فر عضو شورا
4 امیر هادی ضیائی عضو شورا
5 محمود قلی پور عضو شورا
6 زانیار ابراهیمی عضو شورا
7 ناصر صادق نژاد عضو شورا
8 شایسته غفاری شویشه عضو شورا
9 حلیمه السادات میر آقایی جعفری عضو شورا
10 محسن جواهریان عضو شورا
11 سید محمد مظفری رودبرده عضو شورا