آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرائی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان  
2 پرسشنامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر  

فرصت مطالعاتی و کنفرانس و کارگاه های خارجی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور  
2 گردش کار شرکت در کنفرانس ها  
3 فرم گزارش علمی پس از شرکت در کنفرانس های خارج از کشور  
4 فرم تقاضای تنخواه جهت شرکت در کنفرانس‏ های خارج از کشور  
5 فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور  
6 شیوه نامه شرکت در کارگاه های آموزشی (Workshop) خارج از کشور  

شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی

 عنواندریافت فایل
1 همایش های معتبر ISC  
2 شیوه نامه نحوه شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی و کارگاه های تخصصی داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس/کارگاه داخل کشور  
4 فرم هزینه های انجام یافته جهت شرکت در کنفرانس/کارگاه داخلی (پس از شرکت در کنفرانس)  

اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه نحوه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)  
2 شیوه نامه اعطای پایه مصوب مورخ 1395/11/12 هیات ممیزه دانشگاه  
3 فرم هزینه های انجام یافته از محل گرنت  

فهرست نشریات معتبر و نامعتبر و تشویق نویسندگان مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات  
2 فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی  
3 سامانه نشریات علمی جهان اسلام ISC  
4 سامانه رتبه بندی نشریات علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم  
5 راهنمای مجلات نمایه شده در ISI Web of Science  

پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 فرم شناسه طرح پژوهشی (همراه با ارائه گزارش نهایی)  
2 فرم درخواست حق التحقیق طرح پژوهشی  
3 فرم هزینه های انجام یافته از محل طرح پژوهشی  
4 شیوه نامه تنظیم گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی  
5 فرم گزارش مرحله ای طرح پژوهشی (همزمان با درخواست حق التحقیق)  
6 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)  
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی - قسمت دوم (جهت ارسال به داوری)  
8 فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی  
9 شیوه نامه پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی  
10 گردش کار طرح های تحقیقاتی  

نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه  
2 فرم هزینه های انجام یافته مجلات دانشگاه  
3 آیین نامه نشریات علمی 1398 (وزارتی)  

انتخاب پژوهشگران برتر سال

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر سال  

دوره پژوهشی پسا دکتری (Post-Doctoral Research)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه دوره پژوهشی پسا دکتری (Post-Doctoral Research)