مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک ...
عنوان تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی ).L moldavica Dracocephalum) در شرایط تنش خشکی
عنوان مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اسید سالیسیلیک، اسانس، شاخص برداشت، Dracocephalum moldavica
چکیده بادرشبی گیاهی یک ساله و معطر از تیره ی نعناعیان است که در طب سنتی و نوین، در درمان برخی از ناراحتی های گوارشی، قلبی و عروقی کاربرد دارد. به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی در شرایط تنش خشکی، آزمایشی مزرعه ای در ایستگاه تحقیقاتی اداره ی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پیرانشهر در سال 1391 به صورت کرت های خرد شده بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری (40، 80 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) بود، و سه سطح افشانه کردن با اسید سالیسیلیک (0، 5/0 و 1 میلی مولار)، به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی بر عملکرد خشک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت سرشاخه گلدار و عملکرد اسانس معنی دار بود. مشابه آن در تأثیر افشانه کردن اسید سالیسیلیک بر عملکرد خشک و عملکرد اسانس نیز دیده شد. شایان ذکر است که عملکرد خشک و عملکرد اسانس بیش ترین تأثیر را از تنش خشکی متحمل گردیدند. به علاوه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت سرشاخه ی گلدار در تیمار آبیاری 120 میلی متر تبخیر از تشتک بیش ترین مقدار را نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که اثرمتقابل دو فاکتور مورد بررسی بر درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس معنی دار بود. به طوری که، بیش ترین درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس مربوط به کاربرد میزان 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در 120 میلی متر تبخیر از تشتک بودند.
پژوهشگران طه ایزان (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، یوسف نصیری (نفر سوم)