مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ...
عنوان ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در لاینهای سویا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها اجزای عملکرد، تجزیه واریانس، سویا
چکیده به منظور بررسی عملکرد دانه لاینهای سویا در مناطق معتدل ایران، تعداد 20 لاین سویا در چهار منطقه کرج، گرگان، مغان و 1393 انجام - شهرکرد ارزیابی شدند. آزمایشها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1394 گردیدند. تجزیه مرکب دادهها نشان داد که اثر مکان معنی دار بود که نشان دهنده تفاوت عملکرد ژنوتیپها در مکانها میباشد. همچنین اثر ژنوتیپ معنی دار شد که مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد که ژنوتیپ 18 با دارا بودن میانگین 3141 کیلوگرم در هکتار رتبه نخست را در بین ژنوتیپها به خود اختصاص دادند. اثر متقابل مکان در ژنوتیپ در / عملکرد 2 سطح احتمال یک درصد معنی دار بود که نشان دهنده این است که پاسخ ژنوتیپها از مکانی به مکان دیگر تفاوت داشته است.
پژوهشگران مهدیه روشندل (نفر اول)، علیرضا پورمحمد (نفر دوم)، حمیدرضا بابایی (نفر سوم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)