مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی پایداری ژنوتیپهای سویا ...
عنوان بررسی پایداری ژنوتیپهای سویا با استفاده از روش AMMI
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سویا، تجزیه پایداری، عملکرد، ارزش پایداری
چکیده در این تحقیق به منظور بررسی پایدارى عملکرد دانه لاینهای سویا در مناطق معتدل ایران، تعداد 20 لاین امید بخش سویا در - چهار منطقه کرج، گرگان، مغان و شهرکرد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1394 1393 کشت و مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به معنىدار شدن اثر متقابل در تجزیه واریانس مرکب، به منظور بررسى مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر مبنای AMMI دقیقتر اثر متقابل و تعیین ژنوتیپهاى پایدار، ارزش پایداری 2702 کیلوگرم / 2789 و 84 / ژنوتیپهای 13 و 8 به ترتیب با عملکردهای 21 AMMI روشهای چند متغیره بر حسب روش در هکتار به عنوان ژنوتیپهای پایدار شناخته شدند.
پژوهشگران مهدیه روشندل (نفر اول)، علیرضا پورمحمد (نفر دوم)، حمیدرضا بابایی (نفر سوم)، فریبرز شکاری (نفر چهارم)