مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی برخی ویژگیهای زراعی، ...
عنوان ارزیابی برخی ویژگیهای زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه
عنوان مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عبدالله جوانمرد (نفر اول)، عادل دباغ محمدی نسب (نفر دوم)، عزیز جوانشیر (نفر سوم)، محمد مقدم حسین جانمحمدی (نفر چهارم)، یوسف نصیری (نفر پنجم)، فریبرز شکاری (نفر ششم به بعد)