مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر نانو ذرات روی و آهن در ...
عنوان تأثیر نانو ذرات روی و آهن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گلرنگ
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها نانو تکنولوژی، عناصر غذایی و عملکرد
چکیده بروز تنش خشکی و کمبود عناصر ریز مغذی به ویژه آهن و روی در خاکهای ایران بسیار شایع میباشد، که بر عملکرد و خصوصیات کیفی محصولات تاثیر میگذارد. نانو ذرات مفید و کاربرد آنها منجر به توسعه علم نانوتکنولوژی شده است. استفاده از نانو ذرات در طراحی کودهای نانو می تواند نقش بسیار مهمی در بهبود عرضه و در دسترس بودن عناصر غذایی برای گیاه تحت شرایط نامساعد محیطی گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی افشانه کردن نانو ذرات روی و آهن در شرایط تنش خشکی بر گلرنگ اجرا شد. سطوح مختلف آبیاری (90، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی) به عنوان عوامل اصلی و افشانه کردن نانو ذرات آهن و روی (بدون کاربرد نانو ذرات، نانوآهن 30 میکرو مولار ، نانو آهن 60 میکرومولار ، نانو روی 30 میکرومولار و نانو روی 60 میکرومولار) به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. براساس نتایج افزایش شدت تنش خشکی بر صفات میزان پروتئین، محتوای روغن و عملکرد در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری شد. تیمار افشانه کردن با ذرات نانو روی و آهن تمامی صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داد. نتایج نشان داد که کاربرد تیمار 60 میلی مولار روی با توجه به اثرات مطلوب آن به عنوان کاربرد موثر در دیمزارهای کشور و در شرایط تنش خشکی قابلیت کاربرد دارد
پژوهشگران زهرا صیادی آذر (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، امین عباسی (نفر سوم)