مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهبود عملکرد و روغن دانه ...
عنوان بهبود عملکرد و روغن دانه آفتابگردان با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی
عنوان مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها درصد روغن، شاخص برداشت، عملکرد دانه، کود مرغی، کود گاوی، کود نیتروژنی
چکیده این پژوهش برای بررسی اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی هیبرید ایروفلور، به صورت فاکتوریل بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار در سال زراعی 1393 در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. فاکتور اول شامل کود شیمیایی در سه سطح، C0 (بدون مصرف کود شیمیایی)، C1 (مصرف 150 کیلوگرم در هکتار اوره)، ) C2مصرف 75 کیلوگرم در هکتار اوره+50 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) و فاکتور دوم شامل کود آلی در چهار سطح، O0 (بدون مصرف کود آلی)، O1 (کود گاوی به میزان 40 تن در هکتار)، O2 (کود مرغی به میزان 30 تن در هکتار)، O3 (مصرف 50 درصد کود مرغی+ 50 درصد کود گاوی) بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار شاخص کلروفیل برگ ها در ترکیب تیماری 50 درصد نیتروژن+ 50 درصد فسفر و کود مرغی و بعد از آن در ترکیب تیماری مصرف 150 کیلوگرم کود اوره+ کود مرغی حاصل شد. عملکرد دانه با کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی (مصرف 50 درصد کود مرغی+ 50 درصد کود گاوی و 50 درصد نیتروژن+ 50 درصد فسفر) نسبت به مصرف50 درصد نیتروژن+ 50 درصد فسفر، 02/42 درصد افزایش یافت. همچنین بیشترین تعداد دانه در طبق در برهمکنش 150 کیلوگرم نیتروژن و 40 تن در هکتار کود گاوی به دست آمد. عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت با کاربرد 50 درصد کود مرغی+ 50 درصد کود گاوی به ترتیب 9/22 و 98/15 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند. بالاترین درصد روغن (45/52 درصد) در تیمار 50 درصد کود مرغی+ 50 درصد کود گاوی به دست آمد که نسبت به شاهد 13/30 درصد افزایش نشان داد. همچنین بیشترین عملکرد روغن (57/1784 کیلوگرم در هکتار) به ترکیب تیماری 50 درصد کود مرغی+ 50 درصد کود گاوی با 75 کیلوگرم کود نیتروژنه+ 50 کیلوگرم کود فسفره تعلق داشت. بنابراین مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی (50 درصد کود مرغی+ 50 درصد کود گاوی با 75 کیلوگرم کود نیتروژنه+ 50 کیلوگرم کود فسفره) در بهبود صفات کمی و کیفی آفتابگردان مؤثرتر از مصرف به تنهایی هر یک از آن ها دیده شد.
پژوهشگران عبدالله جوانمرد (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)