زهره هاشمی دزکی

صفحه نخست /زهره هاشمی دزکی
زهره هاشمي دزكي
نام و نام خانوادگی زهره هاشمی دزکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زن و جامعه 10(3) (1398) 1-16
2 روان شناسی پیری 5(1) (1398) 65-75
3 ناتوانی های یادگیری 8 (1398) 155-175
4 حیات 25(2) (1398) 195-207
5 روان شناسی مدرسه 8 (1) (1398) 7-25
6 پژوهش های نوین روانشناختی جلد 51 شماره 3 (1397) 231-249
7 ناتوانی های یادگیری دوره 8 جلد اول (1397) 124-141
8 ناتوانی های یادگیری دوره 7 شماره 4 (1397) 7-20