فرزاد پشم فروش

صفحه نخست /فرزاد پشم فروش
فرزاد پشم فروش
نام و نام خانوادگی فرزاد پشم فروش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- گرایش ساخت و تولید
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک مدرس 19 (1398) 919-925
2
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 41 (2019) 1-12
3
COMPOSITE STRUCTURES 213 (2019) 14-24
4
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES 37 (2018) 155-165
5
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 178 (2018) 368-372
6
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 18 (2017) 1841-1847
7
APPLIED OPTICS 54 (2015) -
8
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 203-210 (2015) -
9
APPLIED OPTICS 54 (2015) -
10
JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION 33 (2014) -
11
Arabian Journal for Science and Engineering 38 (2013) -
12
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 46 (2012) -
13
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 21 (2012) -
14
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES 31 (2012) -
15
Applied Mechanics and Materials 110-116 (2011) -
16
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES 30 (2011) -