علی افشاری

صفحه نخست /علی افشاری
علي افشاري
نام و نام خانوادگی علی افشاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 5(12) (1398) 134-142
2 طب جانباز 11(4) (1398) 175-182
3 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 25(2) (1398) 1-20
4 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12(4) (1398) 9-18
5 روان شناسی پیری 5(3) (1398) 201-215
6 پژوهش های نوین روانشناختی 55 (1398) 225-251
7 زن و جامعه 10(3) (1398) 1-16
8 روان شناسی پیری 5(1) (1398) 65-75
9
International journal of medical science and clinical research& review 5(2) (2019) 121-128
10
ARC journal of psychiatry 4(2) (2019) 19-25
11 حیات 25(2) (1398) 195-207
12 روان شناسی مدرسه 8 (1) (1398) 7-25
13
ARC journal of psychiatry 4 (2019) 5-10
14 دست آوردهای روان شناختی 26 (1) (1398) 95-110
15 ناتوانی های یادگیری 8 (1398) 26-48
16 فیض 24 (1398) 177-184
17 پژوهش در آموزش علوم پزشکی 10 (1397) 51-60
18 پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 28 (1397) 50-67
19 پژوهش های نوین روانشناختی جلد 51 شماره 3 (1397) 231-249
20 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 10 (1397) 139-154
21 روان پرستاری 6 (4) (1397) 11-18
22 ناتوانی های یادگیری دوره 7 شماره 4 (1397) 7-20
23 پزوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 (1397) 45-55
24 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 19 (1397) 61-96
25 پژوهش های نوین روانشناختی جلد 47 شماره 3 (1396) 23-44
26
International Journal of Behavioral Sciences 11(2) (2017) 61-66
27
اصول بهداشت روانی Volume 19, Issue 6 (1396) 431-440
28 ایده های نوین روانشناختی 4 (1396) 1-11
29 مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی 4 (1396) 75-90
30
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS 1 (2017) -
31 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تنکابن 3 (1395) -
32
International Research Journal of Applied and Basic Sciences 10 (2016) 0-0
33 International Journal of Social Sciences and Education Vol. 6 Issue 3 (2016) -
34 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تنکابن 2 (1395) -
35
International journal of advanced research 4 (2016) -
36 نشریه علمی - پژوهشی آموزش و ارزشیابی 34(3) (1395) 111-126
37
Australian journal of international social research 02 (2016) -
38 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 4 (3) (1393) 77-94
39 دست آوردهای روان شناختی 4 (1393) 0-0