رسول معروفی آذر

صفحه نخست /رسول معروفی آذر
رسول معروفي آذر
نام و نام خانوادگی رسول معروفی آذر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
European Journal of Computational Mechanics 28-4 (2019) 351-371
2
Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME 19 (2019) 115-126
3
HEAT AND MASS TRANSFER Volume 55, Issue 1 (2019) 133-148
4
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 58 (2014) -
5
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY 74 (2014) -
6
Journal of Mechanical Science and Technology 27 (2013) -
7
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 225 (2011) -