محمود ابراهیمی

صفحه نخست /محمود ابراهیمی
محمود ابراهيمي
نام و نام خانوادگی محمود ابراهیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 30 (2020) 1790-1802
2
Archives of Civil and Mechanical Engineering 20 (2020) 1-11
3
Results in Physics 14 (2019) 1-8
4
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 72 (2019) 2263-2273
5
Archives of Civil and Mechanical Engineering 19 (2019) 842-850
6
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 164 (2019) 508-516
7
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 781 (2019) 1074-1090
8 مواد و فناوری های پیشرفته 8(1) (1398) 35-43
9
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 776 (2019) 83-95
10
Materials Research Express 6 (2019) 1-9
11
Acta Metallurgica Sinica-English Letters Volume 32, Issue 7 (2019) 857-868
12
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 41 (2019) 1-12
13
Scientific Reports 9 (2019) 1-8
14
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING 232 (2018) 702-708
15 صوت و ارتعاش 7 (1397) 104-119
16
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 731 (2018) 569-576
17 مواد و فناوری های پیشرفته 7 (1397) 7-17
18 مهندسی مکانیک مدرس 18 (1397) 371-382
19
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 126-134
20
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 705 (2017) 0-0
21
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 90 (2017) -
22
Progress in Natural Science-Materials International 27 (2017) -
23
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 682 (2016) -
24
Progress in Natural Science-Materials International 26 (2016) -
25
Archives of Civil and Mechanical Engineering 16 (2016) -
26
Metallurgical Research & Technology 112 (2015) -
27
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2015) 0-0
28
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 48 (2013) -