محمود ابراهیمی

صفحه نخست /محمود ابراهیمی
محمود ابراهيمي
نام و نام خانوادگی محمود ابراهیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Results in Physics 14 (2019) 1-8
2
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 72 (2019) 2263-2273
3
Archives of Civil and Mechanical Engineering 19 (2019) 842-850
4
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 164 (2019) 508-516
5
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 781 (2019) 1074-1090
6 مواد و فناوری های پیشرفته 8(1) (1398) 35-43
7
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 776 (2019) 83-95
8
Materials Research Express 6 (2019) 1-9
9
Acta Metallurgica Sinica-English Letters Volume 32, Issue 7 (2019) 857-868
10
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 41 (2019) 1-12
11
Scientific Reports 9 (2019) 1-8
12
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING 232 (2018) 702-708
13 صوت و ارتعاش 7 (1397) 104-119
14
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 731 (2018) 569-576
15 مواد و فناوری های پیشرفته 7 (1397) 7-17
16 مهندسی مکانیک مدرس 18 (1397) 371-382
17
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 126-134
18
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 705 (2017) 0-0
19
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 90 (2017) -
20
Progress in Natural Science-Materials International 27 (2017) -
21
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 682 (2016) -
22
Progress in Natural Science-Materials International 26 (2016) -
23
Archives of Civil and Mechanical Engineering 16 (2016) -
24
Metallurgical Research & Technology 112 (2015) -
25
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2015) 0-0
26
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 48 (2013) -