سید بهمن موسوی

صفحه نخست /سید بهمن موسوی
سيد بهمن موسوي
نام و نام خانوادگی سید بهمن موسوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت خاک
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روابط خاک و گیاه 4 (1399) 33-49
2 علوم سبزی ها 3 (2) (1398) 1-16
3
Acta Agriculturae Slovenica 113 (2019) 147-161
4 نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره پنجم شماره دوم (1397) 176-206
5 روابط خاک و گیاه جلد 9 شماره 3 (1397) 49-62
6 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 1-17
7
Iranian Journal of Plant Physiology 8 (4) (2018) 2525-2537
8
Earth System Science Data 10 (2018) 1237-1263
9 تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
10 علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران 13 شماره 2 (1396) 251-268
11 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
12
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 26 (2016) -
13
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 2016, 26(2) (2016) -
14
Indian Journal of Plant Physiology 21 (2016) -
15
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
16 فیزیولوژی گیاهان زراعی 28(4) (1394) -
17 مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک 22(6) (1394) -
18
Indian Journal of Agricultural Research 49 (2015) -
19
(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES 7 (2015) -
20
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 15 (2015) 0-0
21 به زراعی نهال و بذر 30 (1393) -
22 پژوهش های گیاهی 27 (1393) 0-0
23
Azarian Journal of Agriculture 1 (2014) -
24
Acta Advances in Agricultural Sciences 11 (2014) -
25
International Journal of Advances in Science and Technology (2014) -
26
Environmental Resources Research 2 (2014) -
27 علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک 60 (1391) -
28
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (2012) -
29
Greener Journal of Agricultural Sciences 2 (2012) -
30
International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 4 (2012) -
31
International Research Journal of Applied and Basic Sciences 3 (2012) -
32 زراعت (پژوهش و سازندگى) 93 (1390) -
33 دانش کشاورزی و تولید پایدار 20 (1389) -
34 پژوهش های زراعی ایران 8 (1389) -
35
Asian Journal of Chemistry 22 (2010) -
36
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 38 (2010) -
37
Pakistan Journal of Biological Sciences 12 (2009) -
38
Express Polymer Letters 3 (2009) -
39
International journal of Agricultural Research 4 (2009) -
40
e-Polymers 144 (2009) -
41 استاندارد ملی ایران 1 (1385) -
42 استاندارد ملی ایران 1 (1385) -
43 دانش کشاورزی و تولید پایدار 14 (1383) -
44 دانش کشاورزی و تولید پایدار 15 (1383) -
45 نهال و بذر 19 (1382) -
46 نهال و بذر 19 (1382) -