علیرضا پورمحمد

صفحه نخست /علیرضا پورمحمد
عليرضا پورمحمد
نام و نام خانوادگی علیرضا پورمحمد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک بیومتری
مرتبه علمی استادیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
GENETIKA-BELGRADE 53 (2021) 79-92
2 تولیدات گیاهی 43 (1399) 419-430
3 پژوهش های گیاهی 33 (1399) 985-997
4 زیست فناوری 11 (1399) 53-60
5 پژوهش های بذر ایران 5 (1397) 129-137
6 زیست شناسی کاربردی 30 (1397) 43-54
7 تولید گیاهان زراعی 10 (1396) -
8 تولید گیاهان زراعی 9 (1395) -
9
Azarian Journal of Agriculture 3 (2016) -
10
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 26 (2016) -
11 اکوفیزیولوژی گیاهی 8 (1395) 0-0
12 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 16 (1394) -
13
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 25 (2015) -
14
International Journal of Scholarly Research Gate 3 (2015) -
15
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18 (2015) -
16 به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2 (1393) -
17 به نژادی گیاهان زراعی و باغی 3 (1393) -
18 دانش آب و خاک 24 (1393) -
19
International Journal of Research In Agriculture and Food Sciences 1 (2014) -
20
Cercetări Agronomice în Moldova 157 (2013) -
21
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
22
Agricultural Advances 2 (2013) -
23
Scientific Journal of Crop Science 2 (2013) -
24 دانش آب و خاک 23 (1392) -
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS (IJFAEC) 23 (2013) -
26
Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment 5 (2013) -
27
Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment 5 (2013) -