محسن جان محمدی

صفحه نخست /محسن جان محمدی
محسن جان محمدي
نام و نام خانوادگی محسن جان محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی استاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Poljoprivreda i šumarstvo 67 (2021) 135-145
2
Agriculture and Forestry 67 (2021) 179-193
3 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 10 (1399) 1-21
4
Acta Technologica Agriculturae 23(1) (2020) 18-23
5
Helia 42 (2019) 249-264
6
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26-12 (2019) 11719-11729
7 پژوهش های گندم 2 (1398) 53-68
8
Thai Journal of Agricultural Science 52 (2019) 81-92
9 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 101-119
10 تولید گیاهان زراعی 11-4 (1398) 55-70
11 تولیدات گیاهی 42 (1398) 31-46
12
Helia 41 (2018) 213-225
13
Biologija 64 (2018) 180-194
14
Journal of Essential Oil Bearing Plants 21 (2018) 950-962
15 زراعت دیم ایران 1 (1397) 79-108
16
Nova Biotechnologica et Chimica 17 (2018) 86-94
17
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Volume32, Issue11 (2018) 1-6
18
Scientia Agriculturae Bohemica 49 (2018) 153-163
19
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 74 (2018) 99-107
20
Agriculture 64 (2018) 116-127
21
HORTSCIENCE 53 (2018) 946-948
22
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 72 (2018) 37-45
23 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی جلد 25 شماره 1 (1397) 159-166
24
Botanica Lithuanica 24 (2018) 15-25
25
Philippine Journal of Crop Science 43 (2018) 38-45
26
Thai Journal of Agricultural Science 50 (2018) 76-86
27
Helia 68 (2018) 1-11
28
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 40 (2018) 1-11
29
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 66 (2018) 1-11
30
AGROFOR International Journal 2 (2017) 99-105
31
Agriculture 63 (2017) 128-141
32
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia Vol 72, No 2 (2017) 15-27
33
Romanian Biotechnological Letters 22 (2017) 950-960
34
Acta Agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
35
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 73 (2017) -
36
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65 (2017) -
37
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 71 (2017) -
38
Botanica Serbica 41 (2017) -
39
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 71-1 (2017) -
40
Biologija 62 (2016) -
41
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
42
Acta Technologica Agriculturae 19 (2016) -
43 Journal of Medicinal Plants 4- 60 (2016) -
44
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2016) -
45
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2016) -
46
Biologija 62 (2016) -
47
Biologija 62 (2016) -
48
GENETIKA-BELGRADE 48 (2016) -
49
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
50
Agriculture and Forestry 62 (2016) -
51
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 69 (2016) -
52
Current Opinion in Agriculture 4 (2015) -
53
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -
54
Agronomical Research in Moldavia 163(3) (2015) -
55
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 62 (2015) 0-0
56
Agriculture and Forestry 61 (2015) -
57
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63 (2015) -
58
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -
59
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -
60
PHYTOCHEMISTRY 117 (2015) 0-0
61
Current Opinion in Agriculture 3 (2015) -
62
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 69 (1) (2014) -
63
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 62 (5) (2014) -
64
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 69 (2014) -
65
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
66
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
67
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
68
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
69
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 68 (2014) -
70
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
71
Agriculture 60 (2014) -
72
Agriculture 60 (2014) -
73
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
74
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
75
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 59 (2014) -
76
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 59 (2014) -
77
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
78
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
79
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 69 (2014) -
80
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 69 (2014) -
81
Acta Agriculturae Slovenica 103 (2014) -
82
Acta Agriculturae Slovenica 103 (2014) -
83
Annales Umcs, Agricultura 69 (2014) -
84
Icelandic Agricultural Sciences 27 (2014) -
85
Botanica Lithuanica 21 (2014) -
86
Botanica Lithuanica 21 (2014) -
87
Current Opinion in Agriculture 2 (2013) -
88
Natura Montenegrina 12 (2013) -
89
Natura Montenegrina 12 (2013) -
90
Annales Umcs, Agricultura 68 (2013) -
91
Agronomical Research in Moldavia 151 (2012) -
92
Agriculture and Forestry 57 (2012) -
93 زیتون 229 (1391) -
94 علوم گیاهان زراعی ایران 43 (1391) -
95
Albanian Journal of Agricultural Sciences 11 (2012) -
96
Icelandic Agricultural Sciences 25 (2012) -
97
Agriculture and Forestry 56 (2012) -
98
Albanian Journal of Agricultural Sciences 11 (2012) -
99
Acta Agriculturae Slovenica 99 (2012) -
100
Current Opinion in Agriculture 1 (2012) -
101
Agriculture and Forestry 58 (2012) -
102
Agronomical Research in Moldavia 153 (2012) -
103 تولید گیاهان زراعی 3 (1389) -
104 تولید گیاهان زراعی 3 (1389) -