عبدالله جوانمرد

صفحه نخست /عبدالله جوانمرد
عبدالله جوانمرد
نام و نام خانوادگی عبدالله جوانمرد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / اکولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فرآیند و کارکرد گیاهی 10 (1400) 235-250
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 31 (1400) 31-50
3
Scientific Reports 11 (2021) 1-13
4 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 37 (1400) 436-456
5 دانش کشاورزی و تولید پایدار 31 (1400) 149-165
6 دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 31 شماره 1 (1400) 1-22
7
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 168 (2021) 1-11
8
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH 33 (2) (2021) 162-170
9
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 21 (2021) 450-466
10 بوم شناسی کشاورزی 12 (1399) 663-683
11 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 19-43
12 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 1022-1037
13 علوم باغبانی ایران دوره 51 شماره 2 (1399) 459-477
14 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
15 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 609-626
16 مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2 (1399) 33-41
17 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 274-290
18 تنش های محیطی در علوم زراعی 13 (1399) 387-399
19 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 10 (1399) 1-21
20
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 148 (2020) 1-12
21 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 47-64
22
SCIENTIA HORTICULTURAE 261 (2020) 1-11
23 بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
24 پژوهش های بذر ایران 6 (1) (1398) 51-63
25
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 235 (2019) 112-122
26 بوم شناسی کشاورزی 11 (1398) 435-452
27 پژوهش های زراعی ایران 17 (1398) 327-345
28
Iran Agricultural Research 37 (2019) 105-116
29 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 1-14
30 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 15-31
31 پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
32
Helia 41 (2018) 213-225
33 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 171-185
34 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 221-242
35 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 1-17
36 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 32 (1397) 101-119
37 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 1-17
38
Thai Journal of Agricultural Science 50 (2018) 76-86
39 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 31 (1396) 676-689
40 فنآوری تولیدات گیاهی جلد هفدهم/ شمارة دوم/ (1396) 67-79
41
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 111 (2018) 743-754
42 تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
43 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 7 (1396) 79-97
44
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 171 (2017) 0-0
45 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) -
46 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) -
47 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
48
Philippine Agricultural Scientist 100 (2017) -
49 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دهم (1395) -
50
Philippine Agricultural Scientist 100 (2017) 0-0
51 دانش آب و خاک 26 (1395) -
52
iioab journal 7 (2016) -
53
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
54 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1) 26 (1395) 19-37
55 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 10 (1395) -
56 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
57
Biological Forum – An International Journal 7 (2015) -
58
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
59
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
60
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
61 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
62 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
63
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
64 فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی 1 (1393) -
65 فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی 1 (1393) -
66 تولید گیاهان زراعی 7 (1393) -
67 تولید گیاهان زراعی 7 (1393) -
68 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
69 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
70 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
71 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
72
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
73
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
74
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
75
Azarian Journal of Agriculture 1 (2014) -
76
International Journal of Advances in Science and Technology (2014) -
77
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 68 (2014) -
78
Notulae Scientia Biologicae 6 (2014) -
79
Albanian Journal of Agricultural Sciences 13 (2014) -
80 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
81
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
82
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
83
Cercetări Agronomice în Moldova 152 (2013) -
84 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
85 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
86 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
87
Agronomical Research in Moldavia 151 (2012) -
88
Agriculture and Forestry 57 (2012) -
89 دانش کشاورزی و تولید پایدار 22 (1391) -
90 تولید گیاهان زراعی 6 (1391) -
91 زیتون 229 (1391) -
92
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (2012) -
93
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (2012) -