حمید حاتمی ملکی

صفحه نخست /حمید حاتمی ملکی
حميد حاتمي ملكي
نام و نام خانوادگی حمید حاتمی ملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 9 (2021) 41-50
2 مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2 (1399) 33-41
3 پژوهش های ژنتیک گیاهی 6 (1398) 127-138
4 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 31 (1398) 0-0
5 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 29 (1398) 169-180
6
Scientia Agriculturae Bohemica 19 (2019) 1-7
7
Australian Journal of Crop Science 13 (2019) 287-293
8 زیست فناوری 9 (1397) 517-523
9 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد 26 شماره 2 (1397) 196-206
10
Philippine Agricultural Scientist Vol. 101 No. 4 (2018) 333-343
11 پژوهش های ژنتیک گیاهی 5 (1397) 41-54
12 تحقیقات غلات جلد 8 شماره 1 (1397) 97-109
13 به نژادی نهال و بذر 34-1 (1397) 203-222
14 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 26 (1397) 143-154
15 بیوتکنولوژی کشاورزی 2 (1397) 129-142
16
GENETIKA-BELGRADE 50 (2018) 231-242
17
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 21 (2018) 0-0
18 تنش های محیطی در علوم زراعی 11 (1397) 137-147
19
AGROFOR International Journal 2 (2017) 99-105
20
Biologija 63 (4) (2017) 325-333
21 زیست فناوری 1 (1396) 0-0
22
Journal of Plant Physiology and Breeding 1 (2017) 0-0
23 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 20 (1395) -
24 زراعت دیم ایران 20 (1395) 0-0
25 علوم و فناوری بذر ایران – انجمن بذر ایران با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 5 (1395) -
26
BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE 7373(1) (2016) -
27 زیست فناوری گیاهان زراعی 14 (1395) -
28 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 18 (1395) -
29 فن آوری زیستی در کشاورزی 15 (1395) -
30
Genetics in the 3rd millennium 14 (2016) -
31 علوم گیاهان زراعی ایران 1 (1395) -
32 علوم گیاهان زراعی ایران 1 (1395) -
33
Journal of Crop Science and Biotechnology 19 (2016) -
34
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2016) -
35 مجله پژوهشهای سلولی و ملکولی 28 (1394) -
36 زراعت (پژوهش و سازندگى) 108 (1394) -
37
Biological Forum – An International Journal 7(1) (2015) -
38 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2 (1394) -
39 زیست فناوری گیاهان زراعی 11 (1394) -
40 تحقیقات کاربردی خاک 2 (1393) -
41
GENETIKA-BELGRADE 47 (2015) -
42 بیوتکنولوژی کشاورزی 6 (1393) -
43 ژنتیک نوین 9 (1393) -
44 ژنتیک نوین 9 (1393) -
45 زیست فناوری گیاهان زراعی 4 (1393) -
46 زیست فناوری گیاهان زراعی 4 (1393) -
47 بیوتکنولوژی کشاورزی 6 (1393) -
48
Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 3 (2014) -
49
Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 3 (2014) -
50
Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 3 (2014) -
51
Journal of Plant Interactions 9 (2014) -
52
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY 43 (2014) -
53
GENETIKA-BELGRADE 46 (2014) -
54
Agriculturae Conspectus Scientificus 79 (2014) -
55
BIOLOGIA 69 (2014) -
56
Revista Ciência Agronômica 44 (2013) -
57 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 3 (1392) -
58 ژنتیک نوین 8 (1392) -
59
GENETIKA-BELGRADE 45 (2013) -
60
Journal of Crop Protection 3 (2013) -
61
Agriculturae Conspectus Scientificus 78 (2013) -
62
Agriculturae Conspectus Scientificus 78 (2013) -
63
GENETIKA-BELGRADE 45 (2013) -
64
ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 100 (2013) -
65
Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 (2013) -