شهریار دشتی

صفحه نخست /شهریار دشتی
نام و نام خانوادگی شهریار دشتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / اکولوژی
مرتبه علمی استادیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های گیاهی 33 (1399) 985-997
2
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY 23 (2020) 6323-6336
3
Biologija 64 (2018) 180-194
4
Botanica Lithuanica 24 (2018) 15-25
5
Revista de la Facultad de Agronomia de la Universidad del Zulia Vol. 34, Num. 4 (2018) 624-637
6 به زراعی کشاورزی 19 (1) (1396) 215-228
7
Journal of Ornamental Plants Volume 8, Issue 3 (2018) 155-169
8
Botanica Serbica 41 (2017) -
9
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 71-1 (2017) -
10 دانش آب و خاک 26 (1395) -
11
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2016) -
12
Biologija 62 (2016) -
13 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
14
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -