بدنه خبر

صفحه نخست /انتشار مقاله دکتر محسن ...

انتشار مقاله دکتر محسن پادروند در زمینه تصفیه هوا از آلاینده مونوکسید نیتروژن در مجله معتبر Applied Catalysis B

سه‌شنبه / 21 شهریور 1402

انتشار نتایج کارهای تحقیقاتی در زمینه تصفیه هوا از آلاینده مونوکسید نیتروژن بصورت دو مقاله در مجله معتبر Applied Catalysis B

گاز سمی مونوکسید نیتروژن، NO، در نتیجه فعالیت کارخانجات صنعتی و خودروها بصورت روزمره به اتمسفر هوای کره زمین اضافه می گردد. بواسطه تاثیرات مخرب غلظتهای حتی بسیار پایین این گاز بر روی سلامت انسان و اکوسیستم، در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای به حذف موثر این آلاینده گازی معطوف شده است.
تبدیل گزینشی این ترکیب به محصولات با سمیت ناچیز نظیر گونه های نیترات بر روی مواد فوتوکاتالیستی مهندسی شده با نقصهای ساختاری فلزی و نافلزی که تبدیل اکسایشی NO را تشدید می‌کند موضوع مورد بحث در تحقیقات مذکور بوده است. انجام مطالعات تئوری-تجربی در مقیاس آزمایشگاهی برای ارائه مکانیسم دقیق واکنش و توجیه اثر پارامترهای محیطی کلیدی نظیر رطوبت اتمسفر کره زمین و نوع نقصهای ساختاری اعمال شده درون کریستالهای نیمه رسانا که دستیابی به بازدهی هرچه بیشتر فرایند را امکان پذیر می‌کنند از دیگر نکات حائز اهمیت کارهای فوق می‌باشد.
نتایج این تحقیقات بصورت دو مقاله در مجله معتبر Applied Catalysis B:Environmental با ایمپکت ۲۲/۱ در آدرس های اینترنتی زیر قابل مشاهده می‌باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337323008810

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926337322011791

بایگانی خبرها