بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله دکتر مهدی رحمتی در ...

چاپ مقاله دکتر مهدی رحمتی در مجله با ضریب تاثیر 42

یکشنبه / 01 مرداد 1402

مقاله دکتر مهدی رحمتی عضو محترم هیات علمی گروه خاکشناسی با عنوان: Soil is a living archive of the Earth system  در مجله: Nature Reviews Earth  & Environment با ضریب تاثیر: 42.1 چاپ شد.

در این مقاله به نقش حافظه خاک در اکوسیستم های زمینی و پیامدهای چنین ظرفیتی برای فرآیندهای سطح زمین اشاره شده است. در واقع، خاک­ها آرشیوهای زنده اقلیم و فعالیت های انسانی و اثرات بیوژئوشیمیایی هستند که تولید می کنند. آنها اطلاعات شرایط گذشته را ذخیره می کنند که خود را با کنترل آب و هوا و پاسخ های سیستم زمین به تغییرات اقلیمی در آینده نشان می دهد که میتوان به عنوان مثال به این موارد اشاره کرد: (1) ذخیره و انتشار آهسته آب ناشی از بارش یا ذوب برف گذشته، (2) تجمع و انتشار تدریجی کربن از پوشش گیاهی گذشته، (3) انتقال اطلاعات ژنتیکی از میکروارگانیسم های باستانی. حتی متغیرهای بسیار پویا مانند دما به وسیله خاک تحت تاثیر قرار میگیرند و اثرات هیسترتیک ایجاد می کنند. مشابه روانشناسی انسان، که به دنبال درک چگونگی تأثیر حافظه یک فرد و/یا یک جامعه بر رفتار حال و آینده آنها است، درک حافظه خاک به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم های زمینی باعث می شود که چگونه گذشته خاک، وضعیت فعلی را تعیین کند و ممکن است رفتار آینده خاک ها و اکوسیستم ها را تحت تاثیر قرار دهد.

لینک دسترسی به مقاله: https://www.nature.com/articles/s43017-023-00454-5


بایگانی خبرها