سید محمد مظفری رودبرده

صفحه نخست /سید محمد مظفری رودبرده
نام و نام خانوادگی سید محمد مظفری رودبرده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه / گروه پژوهشی تاریخ علم نجوم
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ علم نجوم
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY 52 (2021) 494-495
2
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY 52 (2021) 77-103
3
Suhayl 18 (2021) 69-127
4
ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES 73 (2019) 517-549
5
Suhayl 16 (2019) 149-249
6
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY 50 (2019) 46-81
7
ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES 72 (2018) 591-641
8
ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES 72 (2018) 191-243
9
SCIENCE IN CONTEXT 30 (2017) 1-32
10
Suhayl 15 (2017) 67-100
11
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY 47 (2016) 294-316
12
ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES 70 (2016) 267-291
13
ARCHIVE FOR HISTORY OF EXACT SCIENCES 70 (2016) 513-541
14
Journal of American Oriental Society 132 (2012) 395-425
15
TRAMES-Journal of the Humanities and Social Sciences 16(66/61) (2012) 359-368