فریبرز شکاری

صفحه نخست /فریبرز شکاری
نام و نام خانوادگی فریبرز شکاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی استاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Thai Journal of Agricultural Science 54 (2022) 163-177
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
3 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (34) (1399) 523-541
4 بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
5 پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
6
Agriculture and Forestry 64 (2018) 127-140
7 پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 3 (1397) 569-582
8 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی جلد 25 شماره 1 (1397) 159-166
9 تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
10
Agriculture 63 (2017) 128-141
11
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 16(4) (2017) 367-374
12
Acta Agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
13 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
14 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دهم (1395) -
15 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 34 (1395) -
16
iioab journal 7 (2016) -
17
Azarian Journal of Agriculture 3 (2016) -
18 دانش آب و خاک 26 (1395) -
19 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران جلد 32- شماره 3 (1395) 0-0
20 تحقیقات غلات شماره دوم (1395) 145-158
21
BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE 7373(1) (2016) -
22
PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST 4 (2016) 326-331
23 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 10 (1395) -
24
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2016) -
25
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
26
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
27
Idesia 33(4) (2015) -
28
Biological Forum – An International Journal 7(1) (2015) -
29
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18(3) (2015) -
30 crop research crop research (2015) -
31
Acta Agriculturae Slovenica 105 (2015) -
32
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
33
WALIA WALIA (2015) -
34
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 60 (2015) -
35
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
36
Advances in Environmental Biology 8 (2015) -
37
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18 (2015) -
38
International Journal of Biosciences 5 (2014) -
39 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
40 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
41
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3 (2014) -
42
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
43
Agriculture 60 (2014) -
44
Bulletin of Applied and Research Science 4 (2014) -
45
Albanian Journal of Agricultural Sciences 13 (2014) -
46
Cercetări Agronomice în Moldova 157 (2013) -
47
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
48 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
49
Annales Umcs, Agricultura 68 (2013) -
50
Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment 5 (2013) -
51
Journal of Stress Physiology & Biochemistry 9 (2013) -
52 زیست شناسی ایران 25 (1391) -
53
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
54
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
55 Journal of Medicinal Plants 39 (2011) -
56
African Journal of Agricultural Research 6 (2011) -
57
Journal of Central European Agriculture 12 (2011) -
58
Fresenius Environmental Bulletin 20 (2011) -
59 دانش نوین کشاورزی 18 (1389) -
60
Romanian Biotechnological Letters 15 (2010) -
61
African Journal of Agricultural Research 5 (2010) -
62
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
63
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
64
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
65 مجوعه مقالات کلیدی دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1 (1387) -
66
Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 35 (2007) -
67 دانش کشاورزی و تولید پایدار 17 (1385) -
68 دانش کشاورزی و تولید پایدار 16 (1385) -
69
Turkish J. of Field Crop 9 (2004) -
70
Acta Agronomica Hungarica 50 (2002) -
71
Turkish J. of Field Crop 5 (2000) -