عبدالله جوانمرد

صفحه نخست /عبدالله جوانمرد
عبدالله جوانمرد
نام و نام خانوادگی عبدالله جوانمرد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / اکولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Horticulturae 8 (2022) 1-19
2
Plants-Basel 11 (2022) 1-22
3 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 38 (1401) 218-239
4 علوم باغبانی ایران 53 (1401) 59-74
5
Antioxidants 866 (2022) 1-12
6 زراعت دیم ایران 10 (1400) 199-265
7 مخاطرات محیط طبیعی 4 (1400) 105-126
8
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 21 (2021) 3076-3090
9 فرآیند و کارکرد گیاهی 10 (1400) 235-250
10 دانش کشاورزی و تولید پایدار 31 (1400) 31-50
11
Scientific Reports 11 (2021) 1-13
12 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 37 (1400) 436-456
13 دانش کشاورزی و تولید پایدار 31 (1400) 149-165
14 دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 31 شماره 1 (1400) 1-22
15
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 168 (2021) 1-11
16
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH 33 (2) (2021) 162-170
17
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 21 (2021) 450-466
18 بوم شناسی کشاورزی 12 (1399) 663-683
19 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 19-43
20 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 1022-1037
21 علوم باغبانی ایران دوره 51 شماره 2 (1399) 459-477
22 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
23 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 609-626
24 مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2 (1399) 33-41
25 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 274-290
26 تنش های محیطی در علوم زراعی 13 (1399) 387-399
27 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 10 (1399) 1-21
28
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 148 (2020) 1-12
29 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 47-64
30
SCIENTIA HORTICULTURAE 261 (2020) 1-11
31 بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
32 پژوهش های بذر ایران 6 (1) (1398) 51-63
33
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 235 (2019) 112-122
34 بوم شناسی کشاورزی 11 (1398) 435-452
35 پژوهش های زراعی ایران 17 (1398) 327-345
36
Iran Agricultural Research 37 (2019) 105-116
37 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 1-14
38 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 15-31
39 پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
40
Helia 41 (2018) 213-225
41 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 171-185
42 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 221-242
43 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 1-17
44 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 32 (1397) 101-119
45 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 1-17
46
Thai Journal of Agricultural Science 50 (2018) 76-86
47 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 31 (1396) 676-689
48 فنآوری تولیدات گیاهی جلد هفدهم/ شمارة دوم/ (1396) 67-79
49
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 111 (2018) 743-754
50 تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
51 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 7 (1396) 79-97
52
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 171 (2017) 0-0
53 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) -
54 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) -
55 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
56
Philippine Agricultural Scientist 100 (2017) -
57 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دهم (1395) -
58
Philippine Agricultural Scientist 100 (2017) 0-0
59 دانش آب و خاک 26 (1395) -
60
iioab journal 7 (2016) -
61
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
62 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1) 26 (1395) 19-37
63 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 10 (1395) -
64 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
65
Biological Forum – An International Journal 7 (2015) -
66
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
67
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
68
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
69 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
70 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25 (1394) -
71
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
72 فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی 1 (1393) -
73 فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی 1 (1393) -
74 تولید گیاهان زراعی 7 (1393) -
75 تولید گیاهان زراعی 7 (1393) -
76 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
77 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
78 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
79 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
80
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
81
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
82
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
83
Azarian Journal of Agriculture 1 (2014) -
84
International Journal of Advances in Science and Technology (2014) -
85
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 68 (2014) -
86
Notulae Scientia Biologicae 6 (2014) -
87
Albanian Journal of Agricultural Sciences 13 (2014) -
88 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
89
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
90
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
91
Cercetări Agronomice în Moldova 152 (2013) -
92 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
93 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
94 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
95
Agronomical Research in Moldavia 151 (2012) -
96
Agriculture and Forestry 57 (2012) -
97 دانش کشاورزی و تولید پایدار 22 (1391) -
98 تولید گیاهان زراعی 6 (1391) -
99 زیتون 229 (1391) -
100
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (2012) -
101
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (2012) -