امین عباسی

صفحه نخست /امین عباسی
نام و نام خانوادگی امین عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی استادیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 182 (2022) 45-54
2
Agriculture and Forestry 1 (2022) 261-283
3
acta universitatis agriculturae et silviculturae mendeleianae brunensis 9 (2021) 665-676
4 علوم گیاهان زراعی ایران 52 (1400) 235-249
5 به زراعی کشاورزی 23 (1400) 561-578
6
Agriculture and Forestry 67 (2021) 179-193
7 پژوهش های زراعی ایران 19 (1400) 121-140
8 آب و خاک 35 (1400) 267-284
9 زراعت دیم ایران 2 (1400) 237-284
10 زراعت دیم ایران 2 (1400) 137-151
11 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
12
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 182 (2020) 1-13
13 مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2 (1399) 33-41
14
Plants-Basel 9 (2020) 2-10
15 بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
16 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9(3) (1398) 27-43
17 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 1-14
18 پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
19 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 171-185
20 پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 3 (1397) 569-582
21 زراعت دیم ایران 1 (1397) 79-108
22
Nova Biotechnologica et Chimica 17 (2018) 86-94
23
Agriculture 64 (2018) 116-127
24 تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
25
Agriculture 63 (2017) 128-141
26
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 16(4) (2017) 367-374
27
Acta Agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
28 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
29 تحقیقات غلات شماره دوم (1395) 145-158
30
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
31
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
32
Idesia 33(4) (2015) -
33 crop research crop research (2015) -
34
Acta Agriculturae Slovenica 105 (2015) -
35
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
36
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
37
Acta Agriculturae Slovenica 99 (2012) -
38
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (2011) -
39 دانش کشاورزی و تولید پایدار 20 (1389) -