شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 صالح شهابی وند عضو شورا
2 فرخ کریمی مندل بسر عضو شورا
3 فرشاد درویشی هرزویلی مدیر گروه
4 راحله مجدانی عضو شورا
5 احمد آقایی عضو شورا
6 امیر عباس برزگری سرخه عضو شورا
7 پریسا فتحی رضایی عضو شورا
8 محمد کاظم بهرامی عضو شورا
9 رضا محمد زاده عضو شورا
10 رضا معصومی جهاندیزی عضو شورا