شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

دانشکده علوم انسانی از سال 1389با ایجاد دورشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و حقوق تشکیل گردید. در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی به چهار مورد افزایش یافته و علاوه بر رشته های قبلی کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی نیز در این دانشکده ایجاد گردیده اند. همچنین این دانشکده در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز اقدام نموده بطوریکه هم اکنون دارای دو رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 نام عضوسمت در شورا
1 فرهاد مظلوم زوارق عضو شورا
2 علی صفرزاده ملکی عضو شورا
3 علی ولیقلی زاده رئیس شورا
4 ناهید صفری عضو شورا
5 احمد اسمعلی عضو شورا
6 فاطمه طاهری کارشناس پژوهشی