شورای پژوهشی گروه عمران

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه عمران

 نام عضوسمت در شورا
1 رسول دانشفراز عضو شورا
2 مهدی ماجدی اصل عضو شورا
3 مازیار فهیمی فرزام عضو شورا
4 محمد علی لطف اللهی یقین عضو شورا
5 محمد حسین جهان پیمای قراملکی عضو شورا
6 فروغ اشکان عضو شورا
7 بابک علی نژاد عضو شورا
8 مهدی رضایی عضو شورا
9 حمیدرضا احمدی مدیر گروه
10 سینا صادق فام عضو شورا
11 کامله آقاجانلو عضو شورا
12 امین رفیعی عضو شورا