مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر پرایمینگ با محرک های ...
عنوان تأثیر پرایمینگ با محرک های زیستی روی خصوصیات رشدی گیاه گل گاو زبان اروپایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها پیش تیمار بذر، جوانه زنی، پلی آمین ها، قدرت بذر و گیاهچه
چکیده جهت مطالعه اثر هورمونهای پلیآمین روی صفات جوانه زنی گیاه گل گاوزبان اروپایی ، آزمایشی به صورت ترکیب تیماری با سه تکرار در آزمایشگاه انجام شده و بذرهای تیمار شده ) 2P ، 3P ، 4P و 5P ( به همراه بذور شاهد ) 1P( با آزمونهای مناسب ارزیابی کیفی میگردند. پارامترهای مربوط به رشد گیاهچه از قبیل وزن خشک و طول گیاهچه و شاخص قدرت بذر به شدت تحت تأثیر پرایمینگ با هورمونهای پلیآمینی بودند. بیشترین طول گیاهچه مربوط به پیشتیمار سه میلی مولار اسپرمین در به مت چهار و هشت ساعت پرایمینگ بود و کمترین میزان این صفت هم مربوط به پیشتیمار 707 میلی مولار اسپرمیدین به مدت هشت ساعت پرایمینگ بود. بیشترین وزن خشک گیاهچه در بذوری مشاهده شد که توسط سه میلی مولار پوترسین به مدت چهار ساعت پرایم شده بودند و پیش تیمار آبی به مدت هشت ساعت، کمترین وزن خشک گیاهچه را داشت. محلول سه میلی مولار اسپرمین به مدت هشت ساعت پرایمینگ و محلول آبی به مدت هشت پرایمینگ به ترتیب دارای بیشترین و کمترین شاخص قدرت بذر بودند نتیجه میگیریم که پیش تیمار بذور با هورمونهای پلیآمین به فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی در بذور کمک میکند. کلمات کلیدی: پیشتیمار بذر، جوانهزنی، پلیآمینها، قدرت بذر، گیاهچه
پژوهشگران امیر اسدی دانالو (نفر اول)، فریبرز شکاری (نفر دوم)، ناصر صباغ نیا (نفر سوم)، یوسف نصیری (نفر چهارم)