مشخصات پژوهش

صفحه نخست /A Liapunov type inequality ...