شهرام آجری

صفحه نخست /شهرام آجری
شهرام آجري
نام و نام خانوادگی شهرام آجری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 25 (2019) 318-318
2
Materials Research Express Volume 6, Number 10 (2019) 5096-5106
3
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 73 (2019) 1-12
4
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 92 (2019) 341-356
5
Materials Research Express 6 (9) (2019) 95070-95079
6
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 89 (2019) 74-81
7
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 25 (2019) 105-118
8
EPL Volume 125 / No 4 (2019) 1-4
9
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 131 (2019) 79-85
10
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) 15 (2019) 11-19
11
Materials Research Express Volume 6, Number 4 (2019) 1-8
12
DIAMOND AND RELATED MATERIALS 92 (2018) 117-129