شهرام آجری

صفحه نخست /شهرام آجری
شهرام آجري
نام و نام خانوادگی شهرام آجری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 42 (2020) 495-495
2
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS 85 (2020) 1-10
3
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 42 (2020) 1-11
4
European Physical Journal Plus 135 (2020) 1-15
5
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 26 (2020) 1-8
6
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 247 (2020) 1-13
7
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 74 (2020) 1-9
8
Superlattices and Microstructures 142 (2020) 1-9
9
Structural Chemistry Volume 31, Issue 1 (2020) 371-384
10
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 176 (2020) 1-14
11
MOLECULAR SIMULATION 46 (2020) 388-397
12
Structural Chemistry 31 (2019) 909-915
13
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 25 (2019) 318-318
14
Materials Research Express Volume 6, Number 10 (2019) 5096-5106
15
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 73 (2019) 1-12
16
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 92 (2019) 341-356
17
International Journal of Mechanics and Materials in Design 16 (2019) 387-400
18
Materials Research Express 6 (9) (2019) 95070-95079
19
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 89 (2019) 74-81
20
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 25 (2019) 105-118
21
EPL Volume 125 / No 4 (2019) 1-4
22
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 131 (2019) 79-85
23
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) 15 (2019) 11-19
24
Materials Research Express Volume 6, Number 4 (2019) 1-8
25
DIAMOND AND RELATED MATERIALS 92 (2018) 117-129