احمد اسمعلی

صفحه نخست /احمد اسمعلی
احمد اسمعلي
نام و نام خانوادگی احمد اسمعلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های نوین روانشناختی 55 (1398) 225-251
2 طب انتظامی شماره 4 دوره 8 (1398) 183-187
3 فصلنامه پرستاری مامایی و پیراپزشکی شماره دوم (1397) 28-38
4
Jentashapir Journal of Health Research 8(5) (2018) 1-5
5 پژوهش های نوین روانشناختی جلد 47 شماره 3 (1396) 23-44
6 ایده های نوین روانشناختی 4 (1396) 1-11
7 مجله پزشکی ارومیه دوره بیست و هفتم، شماره پنجم (1395) -
8 فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تنکابن 2 (1395) -
9
Research Journal of Applied Sciences Volume 11 (2016) -
10
BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA (3)12 (2015) -
11
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 9 (2015) -
12
International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering 9 (2015) -
13
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 3 (2015) -
14 مطالعات ملی دوره 60 شماره 4 (1393) -
15
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 8 (2014) -
16 طب انتظامی 3 (1393) -
17
International Journal of Psychology 8 (2014) -
18
International Journal Of Psychology And Behavioral Research 1 (2014) -
19
Iranian Journal of Health Sciences 2 (2014) -
20
International Journal Of Psychology And Behavioral Research 1 (2014) -
21 مجله پزشکی ارومیه 24 (1392) -