بیاض دارابی

صفحه نخست /بیاض دارابی
بياض دارابي
نام و نام خانوادگی بیاض دارابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / آنالیز ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MATHEMATICA 61 (2019) 111-128
2
Azerbaijan Journal of Mathematics 9 (2019) 96-121
3
International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing Vol. 17, No. 3 (2019) 1-15
4
NUMERICAL ALGORITHMS 81 (2019) 1129-1148
5
Mathematical Reports 21(71) (2019) 173-191
6
Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics 45 (2019) 90-110
7
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics 80 (2018) 39-48
8 موجک ها و جبرخطی 4 (1397) 23-43
9
Twms Journal Of Pure And Applied Mathematics 8 (2018) 17-0
10
Journal of Advanced Mathematical Studies 11 (2018) 37-46
11
Asian-European Journal of Mathematics 11 (2018) 1-15
12
General Mathematics Notes 38 (2018) 32-45
13
Analysis and Mathematical Physics 7 (2017) -
14
Tbilisi Mathematical Journal 10 (2017) 243-258
15
Journal of Advanced Mathematical Studies 10 (2017) 167-173
16
Analele Universit˘at¸ii Oradea Fasc. Mathematica Tom XXIV No. 1 (2017) -
17
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 305 (2017) -
18
Acta Universitatis Apulensis 49 (2017) -
19
Complex Analysis and Operator Theory Volume 11, Issue 1, (2017) -
20
Acta Universitatis Apulensis 48 (2016) -
21
MATHEMATICA 58 (2016) 39-50
22
Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics 4 (2016) 49-57
23
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2016) -
24
Sahand Communications in Mathematical Analysis 4 (2016) -
25
Acta Universitatis Apulensis 46 (2016) -
26
Complex Analysis and Operator Theory Complex Anal. Oper. Theory (2016) 10:545–565 (2016) -
27
Sahand Communications in Mathematical Analysis Vol. 3 No. 1 (2016) -
28
Azerbaijan Journal of Mathematics Azerbaijan Journal of Mathematics (2016) -
29
Gazi University Journal of Science 28(4) (2015) -
30 JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 31 (2016) 3 (2015) -
31
Gazi University Journal of Science 28(4) (2015) -
32
Acta Universitatis Apulensis 42 (2015) -
33
Sahand Communications in Mathematical Analysis 1 (2014) -
34
Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics 1 (2013) -
35
Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics 1 (2013) -
36
Soft Computing 17 (2013) -
37
FUZZY SETS AND SYSTEMS 194 (2012) 0-0
38
MATHEMATICA 54 (2012) -
39
General Mathematics 19 (2011) -
40
Analele Universit˘at¸ii Oradea Fasc. Mathematica XVII (2010) 0-0
41
Acta Universitatis Apulensis 21 (2010) -
42
Acta Universitatis Apulensis 24 (2010) -
43
Fractional Calculus and Applied Analysis 13 (2010) -
44
Acta Universitatis Apulensis special Issue (2009) -
45
General Mathematics 17 (2009) -
46
Fuzzy Systems and mathematics 23 (2009) -
47
Fuzzy Systems and mathematics 3 (2009) -
48
Filomat 21 (2007) -
49
International Review of Fuzzy Mathematics 2 (2007) -
50
Analele Universit˘at¸ii Oradea Fasc. Mathematica XIV (2007) 0-0
51
International Journal of Mathematics and Analysis 4 (2006) -
52
Acta Ciencia Indica XXXIIM (2006) -
53
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 2 (2006) 0-0