عزت اله اسفندیاری

صفحه نخست /عزت اله اسفندیاری
عزت اله اسفندياري
نام و نام خانوادگی عزت اله اسفندیاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی استاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شیمی و مهندسی شیمی ایران 38 (1400) 267-272
2
Journal of Genetic Resources 6(2) (2020) 106-121
3 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 13 (1399) 571-588
4 نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره پنجم (1399) 16-35
5
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 168 (2020) 361-373
6 تحقیقات کاربردی خاک 7 (1398) 14-28
7
Acta Agriculturae Slovenica 113 (2019) 147-161
8 پژوهش های بذر ایران 5 (1397) 129-137
9 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34(6) (1397) 1007-1022
10
Iranian Journal of Plant Physiology 8 (4) (2018) 2525-2537
11
Acta Agrobotanica 73(3) (2018) 1-11
12 تولید گیاهان زراعی 10 (1397) 149-158
13 زیست شناسی کاربردی 30 (1397) 43-54
14
Journal of Genetic Resources 3 (2018) 68-79
15
Journal of Genetic Resources 3 (2018) 7-17
16 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی جلد 11 شماره 3 (1396) 619-636
17
علوم و فنون باغبانی ایران Special Issue (1396) 45-53
18 زراعت دیم ایران 6 (1396) 89-104
19 تولید گیاهان زراعی 10 (1396) -
20
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45(1) (2017) -
21
International Journal of Advanced Life Sciences Volume (10) Issue (2) (2017) 263-271
22 تحقیقات بذر 6 (4) (1396) -
23 تولید گیاهان زراعی 9 (1395) -
24
CROP PROTECTION 91 (1) (2017) 100-107
25
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 26 (2016) -
26
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 26 (2016) -
27 اکوفیزیولوژی گیاهی 8 (1395) 0-0
28 دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 26 (1395) -
29 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی شماره 18 (1395) -
30
(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES 9 (2016) -
31
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 2016, 26(2) (2016) -
32 زیست شناسی گیاهی ایران 28 (1395) -
33
Indian Journal of Plant Physiology 21 (2016) -
34 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 16 (1394) -
35 فیزیولوژی گیاهان زراعی 28(4) (1394) -
36
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 25 (2015) -
37 تحقیقات بذر 5 (1394) -
38
Azarian Journal of Agriculture 2 (2015) -
39 به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2 (1393) -
40 علوم گیاهان زراعی ایران 45 (1393) -
41 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 14 (1393) -
42 به نژادی گیاهان زراعی و باغی 3 (1393) -
43 زیست شناسی گیاهی ایران 2 (1393) -
44 پژوهش های گیاهی 27 (1393) 0-0
45 زراعت دیم ایران 2 (1393) -
46
Agricultural Research 3 (2014) -
47
Azarian Journal of Agriculture 1 (2014) -
48
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
49 پژوهشهای حبوبات ایران 4 (1392) -
50 پژوهشهای حبوبات ایران 4 (1392) -
51 پژوهش های گیاهی 26 (1392) 0-0
52 تحقیقات غلات 3 (1392) -
53 به زراعی کشاورزی 15 (1391) -
54
Journal of Stress Physiology & Biochemistry 9 (2013) -
55
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS (IJFAEC) 23 (2013) -
56 بوم شناسی کشاورزی 4 (1391) -
57 زیست شناسی ایران 25 (1391) -
58 زیست شناسی گیاهی ایران 14 (1391) -
59 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1391) -
60 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10 (1391) -
61 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10 (1391) -
62 زراعت دیم ایران 2 (1391) -
63
Annales Umcs, Agricultura 4 (2012) -
64
Albanian Journal of Agricultural Sciences 11 (2012) -
65
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
66
Fresenius Environmental Bulletin 20 (2011) -
67
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (2011) -
68 دانش کشاورزی و تولید پایدار 20 (1389) -
69 تولید گیاهان زراعی 3 (1389) -
70 روابط خاک و گیاه 1 (1389) -
71 تولید گیاهان زراعی 3 (1389) -
72
JOURNAL OF PLANT NUTRITION 33 (2010) -
73
Journal of Agricultural Science 2 (2010) -
74 دانش کشاورزی و تولید پایدار 19 (1388) -
75 دانش کشاورزی و تولید پایدار 19 (1388) -
76 دانش کشاورزی و تولید پایدار 19 (1388) -
77
African Journal of Agricultural Research 4 (2009) -
78 مجوعه مقالات کلیدی دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1 (1387) -
79
Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (2008) -
80
Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (2008) -
81
Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 35 (2007) -
82
Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 35 (2007) -
83
Journal of Food Agriculture and Environment 5 (2007) -
84
Journal of Food Agriculture and Environment 5 (2007) -
85 دانش کشاورزی و تولید پایدار 16 (1385) -
86 دانش کشاورزی و تولید پایدار 17 (1385) -
87 دانش کشاورزی و تولید پایدار 15 (1384) -
88 دانش کشاورزی و تولید پایدار 15 (1384) -
89 دانش کشاورزی و تولید پایدار 14 (1383) -
90 دانش کشاورزی و تولید پایدار 14 (1383) -