علی اصغر علیلو

صفحه نخست /علی اصغر علیلو
علي اصغر عليلو
نام و نام خانوادگی علی اصغر علیلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
GENETIKA-BELGRADE 53 (2021) 79-92
2 تولیدات گیاهی 43 (1399) 419-430
3 پژوهش های گیاهی 33 (1399) 985-997
4 زیست فناوری 11 (1399) 53-60
5
Acta Ecologica Sinica 40(4) (2020) 315-322
6
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY 23 (2020) 6323-6336
7
Acta Agriculturae Slovenica 113 (2019) 147-161
8
پژوهش های گیاهی 31(4) (1397) 812-825
9 فرآیند و کارکرد گیاهی 7 (1397) 75-86
10 مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک 25 (1397) 217-231
11 نشریه آب و خاک 32 (1397) 987-1001
12
MICROBIOLOGY 86(6) (2017) 728-736
13
Journal of Genetic Resources 4(1) (2017) 44-55
14
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 145 (2017) 496-502
15
Medicinal Plants - International Journal of Phytomedicines and Related Industries 9(1) (2017) 55-62
16
Botanica Lithuanica 22 (2017) -
17
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 26 (2016) -
18
ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 103(1) (2016) 53-60
19
Advances in Environmental Biology 8 (2015) -
20
International Journal of Agriculture Innovations and Research 2 (2014) -
21
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
22
Azarian Journal of Agriculture 1 (2014) -
23
Azarian Journal of Agriculture 1 (2014) -
24
Acta Advances in Agricultural Sciences 11 (2014) -
25
Cercetări Agronomice în Moldova 152 (2013) -
26
International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences 1 (2013) -
27
Journal of Biological & Environmental Sciences 7 (2013) -
28
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 60 (2012) 53-58
29 دانش کشاورزی و تولید پایدار 22 (1391) -
30
Advances in Environmental Biology 6 (2012) -
31
International Journal of Agriculture and Crop Sciences 4 (2012) -
32
Online Journal of Animal and Feed Research 1 (2011) -