ناصر صباغ نیا

صفحه نخست /ناصر صباغ نیا
نام و نام خانوادگی ناصر صباغ نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات
مرتبه علمی استاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Poljoprivreda i šumarstvo 67 (2021) 135-145
2
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 162 (2021) 113-132
3 به زراعی کشاورزی 23 (1399) 114-126
4
Agriculture and Forestry 66 (2020) 205-217
5 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
6 پژوهش های گیاهی 33 (1399) 397-409
7
International Journal of Horticultural Science and Technology 7 (2020) 295-304
8 تولید گیاهان زراعی 12(4) (1398) 137-156
9
Helia 42 (2019) 249-264
10
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26-12 (2019) 11719-11729
11
Thai Journal of Agricultural Science 52 (2019) 81-92
12 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 101-119
13 تولید گیاهان زراعی 11-4 (1398) 55-70
14 تولیدات گیاهی 42 (1398) 31-46
15 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 34 (1397) 7-18
16
Scientia Agriculturae Bohemica 19 (2019) 1-7
17
Australian Journal of Crop Science 13 (2019) 287-293
18
Philippine Agricultural Scientist Vol. 101 No. 4 (2018) 333-343
19
Helia 41 (2018) 213-225
20
International Journal of Fruit Science 19 (2018) 397-412
21
Agriculture and Forestry 64 (2018) 127-140
22
Biologija 64 (2018) 180-194
23
Journal of Essential Oil Bearing Plants 21 (2018) 950-962
24
Acta Agriculturae Slovenica 111 (2018) 419-429
25
Nova Biotechnologica et Chimica 17 (2018) 86-94
26
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Volume32, Issue11 (2018) 1-6
27
Scientia Agriculturae Bohemica 49 (2018) 153-163
28
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 74 (2018) 99-107
29
Agriculture 64 (2018) 116-127
30
HORTSCIENCE 53 (2018) 946-948
31
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 72 (2018) 37-45
32 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی جلد 25 شماره 1 (1397) 159-166
33
Botanica Lithuanica 24 (2018) 15-25
34
GENETIKA-BELGRADE 50 (2018) 231-242
35
Philippine Journal of Crop Science 43 (2018) 38-45
36
Thai Journal of Agricultural Science 50 (2018) 76-86
37
Helia 68 (2018) 1-11
38
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 40 (2018) 1-11
39
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 66 (2018) 1-11
40
AGROFOR International Journal 2 (2017) 99-105
41
Agriculture 63 (2017) 128-141
42
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia Vol 72, No 2 (2017) 15-27
43
Romanian Biotechnological Letters 22 (2017) 950-960
44
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 73 (2017) -
45
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65 (2017) -
46
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 71 (2017) -
47 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
48
Botanica Serbica 41 (2017) -
49
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 71-1 (2017) -
50
Biologija 62 (2016) -
51 AGROFOR International Journal 1 (2016) -
52
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY 45 (2016) -
53
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
54
Acta Technologica Agriculturae 19 (2016) -
55 Journal of Medicinal Plants 4- 60 (2016) -
56
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64 (2016) -
57
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2016) -
58
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2016) -
59
Acta Agriculturae Slovenica 107 (2016) -
60
Agriculture and Forestry 62 (2016) -
61
Biologija 62 (2016) -
62
Biologija 62 (2016) -
63
GENETIKA-BELGRADE 48 (2016) -
64
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
65
Agriculture and Forestry 62 (2016) -
66
Agriculture and Forestry 62 (2016) -
67
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
68
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -
69
Agronomical Research in Moldavia 163(3) (2015) -
70
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 62 (2015) 0-0
71
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 60 (2015) -
72
Acta Agriculturae Slovenica 105 (2015) -
73
Agriculture and Forestry 61 (2015) -
74
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63 (2015) -
75
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -
76
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 69 (1) (2014) -
77 تولیدات گیاهی 37 (1393) -
78
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 62 (5) (2014) -
79
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 69 (2014) -
80
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 69 (2014) -
81
Botanica Lithuanica 21 (2014) -
82
Agriculture 60 (2014) -
83
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
84
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
85
International Journal of Advances in Science and Technology (2014) -
86
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 68 (2014) -
87
Annales Umcs, Agricultura 69 (2014) -
88
Agriculture and Forestry 60 (2014) -
89
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
90
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) 59 (2014) -
91
Acta Technologica Agriculturae 17 (2014) -
92
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 69 (2014) -
93
Acta Agriculturae Slovenica 103 (2014) -
94
Acta Agriculturae Slovenica 103 (2014) -
95
Acta Agriculturae Slovenica 103 (2014) -
96
Annales Umcs, Agricultura 69 (2014) -
97 پژوهش های زراعی ایران 11 (1392) -
98
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY 42 (2013) -
99
Annales Umcs, Agricultura 68 (2013) -
100
Agriculturae Conspectus Scientificus 78 (2013) -
101
Agriculture and Forestry 59 (2013) -
102
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 5 (2013) -
103
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (2013) -
104
Journal of Plant Physiology and Breeding 3 (2013) -
105
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 67 (2013) -
106
Jordan Journal of Biological Sciences 9 (2013) -
107
GENETIKA-BELGRADE 45 (2013) -
108
Natura Montenegrina 12 (2013) -
109
Natura Montenegrina 12 (2013) -
110
Natura Montenegrina 12 (2013) -
111
Natura Montenegrina 12 (2013) -
112
Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 (2013) 0-0
113
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 23 (2013) -
114
Turkish Journal of Field Crops 17 (2012) 0-0
115
Agronomical Research in Moldavia 151 (2012) -
116
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 22 (2012) -
117
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences 22 (2012) -
118
GENETIKA-BELGRADE 44 (2012) -
119
Agriculture and Forestry 57 (2012) -
120
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 10 (2012) 722-730
121
ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 99 (2012) -
122
Notulae Scientia Biologicae 4 (2012) -
123
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 (2012) -
124 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2 (1391) -
125
African Journal of Biotechnology 11 (2012) -
126
Australian Journal of Crop Science 6 (2012) -
127
Acta Agriculturae Slovenica 99 (2012) -
128
Crop Breeding Journal 2 (2012) -
129
GENETIKA-BELGRADE 44 (2012) -
130
Icelandic Agricultural Sciences 25 (2012) -
131
Agriculture and Forestry 56 (2012) -
132
Agriculture and Forestry 57 (2012) -
133
Agriculture and Forestry 55 (2012) -
134
Albanian Journal of Agricultural Sciences 11 (2012) -
135
Crop Breeding Journal 2 (2012) -
136
Natura Montenegrina 11 (2012) -
137
Natura Montenegrina 11 (2012) -
138
Bulgarian Journal of Agricultural Science 18 (2012) -
139
Annales Umcs, Agricultura 4 (2012) -
140
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 66 (2012) -
141
International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (2012) -
142
Journal of Crop Improvement 25 (2011) -