یوسف نصیری

صفحه نخست /یوسف نصیری
يوسف نصيري
نام و نام خانوادگی یوسف نصیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت -اکولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی دانشیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 171 (2021) 1-8
2 دانش کشاورزی و تولید پایدار 31 (1400) 149-165
3 دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 31 شماره 1 (1400) 1-22
4 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (3) (1399) 1-19
5 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (34) (1399) 523-541
6 دانش کشاورزی و تولید پایدار جلد 30 شماره یک (1399) 312-328
7 علوم باغبانی ایران 5(4) (1398) 755-767
8 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (4) (1398) 83-101
9 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 101-119
10 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34(6) (1397) 1007-1022
11
Agriculture and Forestry 64 (2018) 127-140
12 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (3) (1397) 257-275
13
Journal of Essential Oil Bearing Plants 21(2) (2018) 362-373
14
Iranian Journal of Plant Physiology 8(4) (2018) 2333-2344
15
Thai Journal of Agricultural Science 50 (2018) 76-86
16 فنآوری تولیدات گیاهی جلد هفدهم/ شمارة دوم/ (1396) 67-79
17 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) -
18
Philippine Agricultural Scientist 100 (2017) -
19
Philippine Agricultural Scientist 100 (2017) 0-0
20
Botanica Lithuanica 22 (2016) -
21 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران جلد 32- شماره 3 (1395) 0-0
22
BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE 7373(1) (2016) -
23 تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2(2) (1394) -
24
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18(3) (2015) -
25
Biological Forum – An International Journal 7(1) (2015) -
26
Acta Agriculturae Slovenica 105 (2015) -
27 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
28 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
29
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3 (2014) -
30
Bulletin of Applied and Research Science 4 (2014) -
31
Albanian Journal of Agricultural Sciences 13 (2014) -
32
Notulae Scientia Biologicae 6 (2014) -
33
Botanica Lithuanica 20 (2014) -
34 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
35 دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -