مجتبی نورآئین

صفحه نخست /مجتبی نورآئین
مجتبي نورآئين
نام و نام خانوادگی مجتبی نورآئین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات - ژنتیک بیو متری
مرتبه علمی استادیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Agriculture and Forestry 67 (2021) 179-193
2 علوم باغبانی ایران دوره 51 شماره 2 (1399) 459-477
3 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (1399) 609-626
4 مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2 (1399) 33-41
5
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY 49 (2020) 295-305
6
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 148 (2020) 1-12
7
Acta Technologica Agriculturae 23(1) (2020) 18-23
8 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 47-64
9 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (4) (1398) 83-101
10 پژوهش های ژنتیک گیاهی 6 (1398) 127-138
11
BOTANICA 25(2) (2019) 121-130
12
Applied Sciences-Basel 9(24) (2019) 5482-5496
13
Helia 42 (2019) 249-264
14
Journal of Plant Physiology and Breeding 9 (2019) 67-76
15
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION Volume 66, Issue 7 (2019) 1533-1542
16 زیست فناوری گیاهان زراعی 8(26) (1398) 81-91
17
Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 8 (2019) 13-21
18 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 29 (1398) 169-180
19 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34(6) (1397) 1007-1022
20
Helia 41 (2018) 213-225
21 ژنتیک نوین سیزدهم شماره دوم (1397) 259-272
22
Biologija 64 (2018) 180-194
23 به نژادی نهال و بذر 34-1 (1397) 203-222
24 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 26 (1397) 143-154
25
Scientia Agriculturae Bohemica 49 (2018) 153-163
26 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی جلد 25 شماره 1 (1397) 159-166
27 بیوتکنولوژی کشاورزی 10 (1397) 67-83
28
Agriculture 63 (2017) 128-141
29
Romanian Biotechnological Letters 22 (2017) 950-960
30
Acta Agriculturae Slovenica 109 (2017) -
31 EUPHYTICA 211-1 (2016) -
32
Biologija 62 (2016) -
33 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1) 26 (1395) 19-37
34
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 70 (2015) -
35
PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE 69 (1) (2014) -
36
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 62 (5) (2014) -