امین عباسی

صفحه نخست /امین عباسی
نام و نام خانوادگی امین عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی استادیار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Agriculture and Forestry 67 (2021) 179-193
2 پژوهش های زراعی ایران 19 (1400) 121-140
3 نشریه آب و خاک 35 (1400) 267-284
4 زراعت دیم ایران 2 (1400) 237-284
5 زراعت دیم ایران 2 (1400) 137-151
6 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
7
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 182 (2020) 1-13
8 مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2 (1399) 33-41
9
Plants-Basel 9 (2020) 2-10
10 بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
11 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9(3) (1398) 27-43
12 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9 (1398) 1-14
13 پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
14 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28 (1397) 171-185
15 پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 3 (1397) 569-582
16 زراعت دیم ایران 1 (1397) 79-108
17
Nova Biotechnologica et Chimica 17 (2018) 86-94
18
Agriculture 64 (2018) 116-127
19 تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
20
Agriculture 63 (2017) 128-141
21
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 16(4) (2017) 367-374
22
Acta Agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
23 پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
24 تحقیقات غلات شماره دوم (1395) 145-158
25
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
26
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
27
Idesia 33(4) (2015) -
28 crop research crop research (2015) -
29
Acta Agriculturae Slovenica 105 (2015) -
30
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
31
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
32
Acta Agriculturae Slovenica 99 (2012) -
33
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (2011) -
34 دانش کشاورزی و تولید پایدار 20 (1389) -