شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

محمد  مهدي زاده خالسرايي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي- آناليز عددي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: رئيس شورا
ناصر  صباغ نيا
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اصلاح نباتات
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: دبير شورا
مهدي  اسرافيلي ديزجي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك-شيمي كوانتمي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
مازيار  فهيمي فرزام
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران سازه
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
رسول  معروفي آذر
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
ناصر  صادق نژاد
گروه پژوهشي نجوم و اخترفيزيك نظري و تجربي
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه
حوزه تحقیق: فيزيك - گرانش و كيهان شناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مجتبي  نورآئين
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اصلاح نباتات - ژنتيك بيومتري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
احمد  اسمعلي
گروه روانشناسي
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
احمد  آقايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
بيژن  ابدي
گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ترويج و آموزش كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
سينا  صادق فام
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران-آب
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمدرضا  مرشدلو
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و بيوتكنولوژي گياهان دارويي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا