شورای پژوهشی گروه علوم باغبانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم باغبانی

محمد باقر  حسن پور اقدم
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
فرزاد  رسولي
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: توليد و اصلاح قارچ هاي خوراكي و سبزي ها
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
فرهاد  بهتاش
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: كشاورزي- باغباني
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
اصغر  ابراهيم زاده
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مديريت گلخانه- گياهان زينتي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمد علي  اعظمي
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيوتكنولوژي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
علي  بهمني
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
حنيفه  سيد حاجي زاده
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
غلامرضا  گوهري
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
سيد مرتضي  زاهدي
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني-فيزيولوژي و اصلاح ميوه
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمدرضا  مرشدلو
گروه علوم باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي و بيوتكنولوژي گياهان دارويي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا