شورای پژوهشی گروه علوم و مهندسی خاک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم و ...

سيد بهمن  موسوي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مديريت خاك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
سيروس  صادقي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: شيمي و حاصلخيزي خاك
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
نيكو  حمزه پور
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: پيدايش- رده بندي و ارزيابي اراضي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
مهدي  رحمتي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيك و حفاظت خاك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
اسماعيل  كريمي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
سارا  ملاعلي عباسيان
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: خاكشناسي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
عباس  رضائي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي -خاكشناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا