شورای پژوهشی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مهندسی ...

فريبرز  شكاري
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
عزت اله  اسفندياري
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
عليرضا  پورمحمد
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ژنتيك بيومتري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
علي اصغر  عليلو
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محسن  جان محمدي
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
ناصر  صباغ نيا
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اصلاح نباتات
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
امين  عباسي
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
حميد  حاتمي ملكي
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي - اصلاح نباتات
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
يوسف  نصيري
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: زراعت -اكولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
شهريار  دشتي
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اكولوژي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
مجتبي  نورآئين
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اصلاح نباتات - ژنتيك بيومتري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
عبدالله  جوانمرد
گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اكولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا