شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

مورد تایید است

صالح  شهابي وند
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
فرخ  كريمي مندل بسر
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: ژنتيك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
راحله  مجداني
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
احمد  آقايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
امير عباس  برزگري سرخه
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي - فيزيولو‍ژي جانوري
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
پريسا  فتحي رضايي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: بيوشيمي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمد كاظم  بهرامي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: سلولي تكويني -علوم گياهي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
رضا  محمد زاده
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي - ژنتيك مولكولي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
رضا  معصومي جهانديزي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: بيو فيزيك
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
زهره  جهان افروز
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي- علوم سلولي مولكولي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
زهرا  فتحي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زيست شناسي-ميكروبيولوژي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مير امير  صلاحي
گروه زيست شناسي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زمين شناسي، چينه شناسي و فسيل شناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا