شورای پژوهشی گروه ریاضی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه ریاضی

اصغر  رحيمي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض - آناليز
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
ليلا  شهباز
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض-جبر جامع
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: مدير گروه
بياض  دارابي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آناليز رياضي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
محسن  آقاجاني
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمد  مهدي زاده خالسرايي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي- آناليز عددي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
علي  شكري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
محمدرضا  عظيمي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض - آناليز
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
سهراب  بزم
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي- آناليز عددي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
فيروز  پاشايي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض - هندسه
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
رحيم  رحمتي اصغر
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض-جبر جابجايي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمد  شهرياري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
ابوالفضل  تاري زاده
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض- هندسه جبري
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
مهدي  جهانگيري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمدرضا  سيار
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
مسعود  مهرابيان
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
بابك  پروين
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك اتمي و مولكولي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا