شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده فنی و ...

محمد رضا  اكبرپور آرباطان
گروه مهندسي مواد و متالورژي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد و متالوژي
رتبه علمی: استاد
سمت در شورا: عضو شورا
اسداله  كريمي
گروه مهندسي شيمي
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
محمود  ابراهيمي
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
مهدي  ماجدي اصل
گروه مهندسي عمران
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: عمران- آب
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: عضو شورا
رسول  معروفي آذر
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني و مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك
رتبه علمی: دانشیار
سمت در شورا: رئيس دانشكده