شورای پژوهشی گروه حقوق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه حقوق

پرويز  دهقاني
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
ناهيد  صفري
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو شورا
سپيده  بوذري
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: مدير گروه
احسان  سليمي قلعه ئي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق جزا و جرمشناسي
رتبه علمی: استادیار
سمت در شورا: عضو گروه
محمد  موسي زاده
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني
حوزه تحقیق: حقوق بين الملل
رتبه علمی:
سمت در شورا: عضو شورا